Det med småt

Vilkår for køb

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber forsikringer hos TJM Forsikring.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af en privat forsikring. Fortrydelsesretten er afhængig af 3 situationer:

 1. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring.
 2. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg).
 3. Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen.

Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.

 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
  A. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
  B. Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.
   
 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
  A. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
  B. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig, enten på papir eller pr. mail.
   
 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringer i form af en udvidelse af dækningen , der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis din forsikring træder i kraft mandag den 1. og du først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Særligt omkring Brandforsikringer
Vi gør opmærksom på, at for brandforsikringer for din villa, fritidshus eller ejendom, er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. 

Særligt omkring Bil- og Motorcykelforsikringer
For at kunne købe en bil-, eller motorcykelforsikring hos os, skal du samtidig eller i forvejen have enten indboforsikring, husforsikring, fritidshusforsikring eller ulykkesforsikring hos os.

Sådan fortryder du

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb.

Du kan give os besked enten pr. brev eller mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til:

TJM Forsikring
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

mail: tjm@tryg.dk 

Oplysning om rådgivning

TJM Forsikring kan yde rådgivning om de solgte forsikringer.

Oplysning om aflønning

Aflønningen i TJM Forsikring kan være fast løn, provision eller bonus.

Betaling og Betalingsservice

Du betaler for dit køb via tjm-forsikring.dk via din eksisterende betalingsaftale, når du allerede er kunde. Hvis du er ny kunde, bliver du bedt om at indtaste oplysninger, så din betaling automatisk kører via Betalingsservice eller via løntræk. Hvis du køber forsikringen ved møde eller samtale med vores medarbejdere eller formidlere, sker tilmelding efter aftale med dig.

Kvittering for køb af forsikringer på TJM-forsikring.dk
Vi opbevarer ikke oplysningerne om dit køb på TJM-forsikring.dk på en måde, så du senere kan få en kopi af din kvittering. Husk derfor at gemme den kvittering som du modtager på din mailadresse umiddelbart efter, at du har bekræftet dit køb. 

Ikrafttrædelse
Forsikringen/erne træder i kraft på det aftalte tidspunkt. Ved køb på TJM-forsikring.dk dog tidligst på datoen for bekræftelse af køb.

TJM Forsikring udsteder forsikringsaftalenummeret/erne på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk. 

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring, eller serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Har du bekræftet, at TJM Forsikring skal opsige forsikringen, gør vi dette, ellers skal du selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.

Bilforsikringer og brandforsikringer i andet selskab skal altid opsiges af TJM Forsikring.

Forudsætninger for prisen på forsikringen

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting, vi eller vores formidler spørger om, i forbindelse med, at du beregner en pris på en forsikring. Vi bruger dem til at vurdere risikoen og fastsætte prisen og vilkår. 

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan det medføre, at TJM Forsikring kan annullere din forsikring med tilbagevirkende kraft.

Hvis oplysningerne ikke er rigtige, kan det føre til nedsat erstatning eller slet ingen erstatning. Dette følger af forsikringsaftaleloven. Det er derfor vigtigt, at risikooplysningerne er korrekte. 

Gebyrer og afgifter

Der skal betales skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Miljøbidrag udgør 84 kr. om året. På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 90 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Stormflods- og stormfaldsafgift udgør 60 kr. om året. Afgiften bliver opkrævet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove. 

Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker vi for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Læs mere om gebyrer og afgifter her

Dit selvbetjeningsunivers

På TJM-forsikring.dk kan du logge på 'Min Side' - dit personlige selvbetjeningsunivers. Her kan du finde oplysninger om dine nuværende forsikringer og eventuelle skader.

Persondata og cookies

Når der beregnes en pris på en forsikring eller du køber en forsikring online, behandler vi dine oplysninger for at indgå, administrere og opfylde dine aftaler med os, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.

Du kan læse, hvordan TJM Forsikring behandler oplysninger om dig i vores persondatapolitik her: TJM-forsikring.dk/personoplysninger

Din online pris er beregnet automatisk på baggrund af dine indtastede oplysninger om fx adresse, antal personer i din husstand og tidligere skader. Du kan altid tale med os, hvis du vil vide mere om hvordan vi har brugt de oplysninger du har indtastet.

TJM Forsikring anvender cookies på TJM-forsikring.dk.

Læs mere om cookies her

Klage

Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er den klageansvarlige afdeling.

Tryg 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup 
mail: Kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00 
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

EU-kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mailadresse: tryg@tryg.dk. 

Tilsyn og Garantifond

TJM Forsikring er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. 

 

 

Har du yderligere spørgsmål?

Så kan du kontakte os på tjm@tryg.dk eller 70 33 28 28.
Du kan også bruge vores online kontaktformular.