Foto: Info om betaling
Det med småt

Betalingsvilkår og vilkår for køb

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber forsikringer hos os.

Har du spørgsmål til en konkret betaling, så bør du læse spørgsmål til betalinger.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af en forsikring. Fortrydelsesretten er afhængig af 3 situationer:

  • Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring.
  • Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk da du købte din forsikring (fjernsalg).
  • Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen.

Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af , hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.

1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:

a. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.

b. Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.

2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:

a. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.

b. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig, enten på papir eller pr. mail

3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringer i form af en udvidelse af dækningen , der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis din forsikring træder i kraft mandag den 1. og du først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Særligt om motorkøretøjsforsikring

Når du fortryder køb af en motorkøretøjsforsikring, sender vi besked til motorkontoret om forsikringens ophør. Du skal selv sikre, at dit motorkøretøj har en lovpligtig ansvarsforsikring fra det tidspunkt, hvor forsikringen stopper hos os. 

Har du ikke lovpligtig ansvarsforsikring, vil du blive opkrævet et gebyr for manglende ansvarsforsikring pr. dag, hvor dit motorkøretøj er uforsikret jf. færdselslovens § 106, stk. 4. DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) opkræver gebyret og har udpantningsret. Du kan ikke købe en forsikring til et motorkøretøj, før gebyret er betalt til DFIM. Du kan se mere på www.dfim.dk/dagsgebyr/.

Særligt omkring Brandforsikringer

Vi gør opmærksom på, at for brandforsikringer for din villa, fritidshus eller ejendom, er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. 

Sådan fortryder du

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb.
Du kan give os besked enten pr. brev eller mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til:

TJM Forsikring

Ramsinsgvej 28a

2500 Valby

Mail: tjm@tryg.dk

Oplysning om rådgivning

TJM Forsikring kan yde rådgivning om de solgte forsikringer.

Oplysning om aflønning

Aflønningen i TJM Forsikring kan være fast løn, provision eller bonus. 

Betaling og Betalingsservice

Du betaler for dit køb via tjm-forsikring.dk ved at indtaste bankoplysningerne til den konto, som du ønsker forsikringen skal betales fra. Beløbet bliver hævet fra din konto, når forsikringen træder i kraft.

Når du køber forsikringer via tjm-forsikring.dk, bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, som du oplyser ved købet. Hvis du køber forsikringen ved møde eller samtale med vores medarbejdere eller formidlere, sker tilmelding efter aftale med dig.

Du kan betale dine forsikringer månedligt, eller hel-, halv- eller kvartårligt i en samlet opkrævning via Betalingsservice. De faste betalinger ligger d. 01/01, 01/04, 01/07 og 01/10.

Tilmeldes du ikke betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort.

For medlemmer af nogle bestemte faglige organisationer sker betalingen ved et månedligt løntræk. Løntræk betyder, at betalingen trækkes direkte af forsikringstagerens løn eller pension. Betalingsformen er obligatorisk for medlemmer af de faglige organisationer, der har en aftale med os om løntræk.

Betaler og oplysning om alle personer

Alle husstandens forsikringer betales, som udgangspunkt, på samme måde og af samme person (lønkontor, pensionskontor eller bankkonto via Betalingsservice). Dog er der mulighed for at fravige dette. Fx kan børn, der bor hjemme, godt betale for egne forsikringer.

Alle personer i samme husstand skal være registret hos os under kundens husstand, og hver persons cpr-nr. skal være oplyst og registreret.

Årsagen er, at vi, for at sikre en retfærdig pris, tager udgangspunkt i husstandens normale risiko, når vi beregner prisen på forsikringen. Risikoen afhænger bl.a. af, hvor mange personer, der bor i husstanden, og af de voksnes alder. Det gælder især ved indbo-, hus- og årsrejseforsikring, og det sikrer, at alle de registrerede personer er omfattet af forsikringen og kan betjenes bedst muligt ved fremtidige ændringer i deres adresse.

Samtidig betyder det, at vi kan holde omkostninger til sagsbehandling og opkrævning - og dermed også prisen på forsikringerne - nede, når vi kun behøver sende én opkrævning. Som betaler kan du ikke betale månedligt direkte til TJM Forsikring, men i din bank kan du oprette en månedlig overførsel til den konto, der knyttes til BS-aftalen, og øvrige forsikrede kan nemt overføre terminsbetaling til dig, hvis du står for BS-aftalen med os.

Kvittering for køb af forsikringer på tjm-forsikring.dk

Vi opbevarer ikke oplysningerne om dit køb på tjm-forsikring.dk på en måde, så du senere kan få en kopi af din kvittering. Husk derfor at gemme den kvittering som du modtager på din mailadresse umiddelbart efter, at du har bekræftet dit køb. 

Ikrafttrædelse

Forsikringen/erne træder i kraft på det aftalte tidspunkt. Ved køb på tjm-forsikring.dk dog tidligst på datoen for bekræftelse af køb.

TJM Forsikring udsteder forsikringsaftalenummeret/erne (police) på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk.

Vil du ændre din termin for betaling?

Hvis du gerne vil ændre termin for betaling af dine forsikringer, skal du kontakte os.

Du kan vælge at:

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring, eller serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Har du bekræftet, at TJM Forsikring skal opsige forsikringen, gør vi dette, ellers skal du selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.

Bilforsikringer og brandforsikringer i andet selskab skal altid opsiges af TJM  Forsikring.

Forudsætninger for prisen på forsikringen

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting, vi eller vores formidler spørger om, i forbindelse med, at du beregner en pris på en forsikring. Vi bruger dem til at vurdere risikoen og fastsætte prisen og vilkår.

Vi foretager løbende en risikovurdering af kundeforholdet. Vi vurderer risikoen på tværs af dine forsikringer og tilvalgsdækninger. Det betyder, at prisen for den enkelte forsikring kan afhænge af skadeforløbet på alle dine forsikringer og tilvalgsdækninger.

For nye kunder vurderer vi prisen på baggrund af kundeforholdets historiske skadeforløb for de relevante forsikringer og tilvalgsdækninger, bl.a. ud fra oplysninger i skadestatistikker og skadeattester, samt ud fra den forventede risiko. 

Oplysninger i skadeattester udstedt i andre lande indenfor EU eller i et land, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, vil indgå i fastsættelse af pris på samme vilkår og betingelser, som er gældende for skadestatistikker og skadeattester udstedt i Danmark.

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan det medføre, at TJM Forsikring kan annullere din forsikring med tilbagevirkende kraft.

Hvis oplysningerne ikke er rigtige, kan det føre til nedsat erstatning eller slet ingen erstatning. Dette følger af forsikringsaftaleloven. Det er derfor vigtigt, at risikooplysningerne er korrekte. 

Gebyrer og afgifter

  • Skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer.
  • Miljøbidrag.

  • Naturskadeafgift. Afgiften bliver opkrævet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en erstatningspulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, tørke og stormfald. I disse typer af naturskader giver puljen tilskud til genopbygning, genplantning m.m. Du kan læse mere hos naturskaderaadet.dk.

  • Rykkergebyr. Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker vi for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100,00 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger. Du vil i første omgang modtage brev om manglende betaling og derefter et indbetalingskort (girokort).

Generelt set betaler du ingen gebyrer for opkrævning og opsigelse.

Se aktuelle gebyrer og afgifter her

Dit selvbetjeningsunivers

På tjm-forsikring.dk kan du logge på Min side - dit personlige selvbetjeningsunivers. Her kan du finde oplysninger om dine nuværende forsikringer og eventuelle skader.

Persondata og cookies

Når der beregnes en pris på en forsikring eller du køber en forsikring online, behandler vi dine oplysninger for at indgå, administrere og opfylde dine aftaler med os, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.

Du kan læse her, hvordan vi behandler oplysninger om dig: Persondatapolitik

Din online pris er beregnet automatisk på baggrund af dine indtastede oplysninger om fx adresse, antal personer i din husstand og tidligere skader. Du kan altid tale med os, hvis du vil vide mere om hvordan vi har brugt de oplysninger du har indtastet.

TJM Forsikring anvender cookies på tjm-forsikring.dk. Læs mere om cookies her.

Klage

Er du ikke enig i en afgørelse, kontakt da den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling.

Tryg
Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00 
ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

EU-kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive mailadressen: tryg@tryg.dk. 

Tilsyn og Garantifond

TJM Forsikring samarbejder med Tryg Forsikring. Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.