Vilkår for betaling af onlinekøb
Det med småt

Betalingsvilkår for online køb af forsikringer

Har du spørgsmål til en konkret betaling, så bør du læse spørgsmål til betalinger.

Vilkår for køb

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber forsikringer hos os.

Fortrydelsesret 

Du har ret til at fortryde dit køb af en forsikring. Fortrydelsesretten er afhængig af 3 situationer:

  • Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring.
  • Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk da du købte din forsikring (fjernsalg).
  • Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen.

Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af , hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.

1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:

a. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.

b. Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.

2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:

a. Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen.

b. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig, enten på papir eller pr. mail

3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringer i form af en udvidelse af dækningen , der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis din forsikring træder i kraft mandag den 1. og du først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Særligt om motorkøretøjsforsikring

Når du fortryder køb af en motorkøretøjsforsikring, sender vi besked til motorkontoret om forsikringens ophør. Du skal selv sikre, at dit motorkøretøj har en lovpligtig ansvarsforsikring fra det tidspunkt, hvor forsikringen stopper hos os. 

Har du ikke lovpligtig ansvarsforsikring, vil du blive opkrævet et gebyr for manglende ansvarsforsikring pr. dag, hvor dit motorkøretøj er uforsikret jf. færdselslovens § 106, stk. 4. DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) opkræver gebyret og har udpantningsret. Du kan ikke købe en forsikring til et motorkøretøj, før gebyret er betalt til DFIM. Du kan se mere på www.dagsgebyr.dfim.dk.

Særligt omkring Brandforsikringer

Vi gør opmærksom på, at for brandforsikringer for din villa, fritidshus eller ejendom, er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. 

Sådan fortryder du

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb.
Du kan give os besked enten pr. brev eller mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til:

TJM Forsikring

Ramsinsgvej 28a

2500 Valby

Mail: tjm@tryg.dk

Oplysning om rådgivning

TJM Forsikring kan yde rådgivning om de solgte forsikringer.

Oplysning om aflønning

Aflønningen i TJM Forsikring kan være fast løn, provision eller bonus. 

Betaling og Betalingsservice

Du betaler for dit køb via tjm-forsikring.dk ved at indtaste bankoplysningerne til den konto, som du ønsker forsikringen skal betales fra. Beløbet bliver hævet fra din konto, når forsikringen træder i kraft.

Når du køber forsikringer via tjm-forsikring.dk, bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, som du oplyser ved købet. Hvis du køber forsikringen ved møde eller samtale med vores medarbejdere eller formidlere, sker tilmelding efter aftale med dig.

Tilmeldes du ikke betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort.

Vi opbevarer ikke oplysningerne om dit køb på tjm-forsikring.dk på en måde, så du senere kan få en kopi af din kvittering. Husk derfor at gemme den kvittering som du modtager på din mailadresse umiddelbart efter, at du har bekræftet dit køb. 

Ikrafttrædelse

Forsikringen/erne træder i kraft på det aftalte tidspunkt. Ved køb på tjm-forsikring.dk dog tidligst på datoen for bekræftelse af køb.

TJM Forsikring udsteder forsikringsaftalenummeret/erne (police) på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk. 

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring, eller serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Har du bekræftet, at TJM Forsikring skal opsige forsikringen, gør vi dette, ellers skal du selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.

Bilforsikringer og brandforsikringer i andet selskab skal altid opsiges af TJM  Forsikring

Forudsætninger for prisen på forsikringen

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting, vi eller vores formidler spørger om, i forbindelse med, at du beregner en pris på en forsikring. Vi bruger dem til at vurdere risikoen og fastsætte prisen og vilkår. 

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan det medføre, at TJM Forsikring kan annullere din forsikring med tilbagevirkende kraft.

Hvis oplysningerne ikke er rigtige, kan det føre til nedsat erstatning eller slet ingen erstatning. Dette følger af forsikringsaftaleloven. Det er derfor vigtigt, at risikooplysningerne er korrekte. 

Gebyrer og afgifter

  • Skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer.
  • Miljøbidrag.

  • Stormflods- og stormfaldsafgift. Afgiften bliver opkrævet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove. 

  • Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker vi for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver vi et gebyr på 100,00 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Se aktuelle gebyrer og afgifter her.

 

Dit selvbetjeningsunivers

På tjm-forsikring.dk kan du logge på Min side - dit personlige selvbetjeningsunivers. Her kan du finde oplysninger om dine nuværende forsikringer og eventuelle skader.

Persondata 

Når der beregnes en pris på en forsikring eller du køber en forsikring online, behandler vi dine oplysninger for at indgå, administrere og opfylde dine aftaler med os, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.

Du kan læse her, hvordan vi behandler oplysninger om dig: Persondatapolitik

Din online pris er beregnet automatisk på baggrund af dine indtastede oplysninger om fx adresse, antal personer i din husstand og tidligere skader. Du kan altid tale med os, hvis du vil vide mere om hvordan vi har brugt de oplysninger du har indtastet.

Klage

Er du ikke enig i en afgørelse, kontakt da den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs  klageansvarlige afdeling.

Tryg
Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00 
https://ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

EU-kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive mailadressen: tryg@tryg.dk. 

Tilsyn og Garantifond

TJM Forsikring samarbejder med Tryg Forsikring. Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.